ข้อกำหนดและเงื่อนไข pk789

ข้อกำหนดและเงื่อนไข pk789 (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) มีผลบังคับใช้กับทุกคน (“คุณ” หรือ “ผู้ใช้” ขึ้นอยู่กับบริบท) เพื่อใช้บริการ ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “ บริการ”) ให้บริการโดย pk789 (“เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)

กฎทั่วไปของข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูล เช่น ข้อความ เสียง เพลง รูปภาพ วีดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่น ๆ
 • “เนื้อหาหัวเรื่อง” หมายถึงเนื้อหาที่อาจเข้าถึงได้ผ่านบริการ
 • “การส่ง (ส่ง)” หมายถึงการส่ง โพสต์ เปิดเผย จัดหาหรือส่งเนื้อหาไปยังหรือบนบริการ
 • “เนื้อหาที่ส่ง” หมายถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ส่งไปยังบริการ
 • “เงื่อนไขการใช้งานส่วนบุคคล” หมายถึงเงื่อนไขการใช้งานที่แยกจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะที่เราเผยแพร่หรืออัปโหลด และที่ใช้บังคับกับการใช้บริการ ภายใต้ชื่อ เช่น “เงื่อนไขทั่วไป” “ข้อกำหนด” , “แนวทาง” “นโยบาย” หรือสิ่งที่คล้ายกัน
 • “ค่าใช้จ่าย” หมายถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการโดยไม่คำนึงถึงชื่อ เช่น ค่าใช้จ่าย อัตรา ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมสมาชิก หรืออื่นๆ (รวมถึงหนี้ของผู้ใช้ที่เราได้รับความไว้วางใจให้เรียกเก็บเงินจากบุคคลที่สาม)
 • “บริการสมัครสมาชิก” หมายถึงบริการที่คุณสามารถใช้เนื้อหาเฉพาะหรือบริการที่เรากำหนดในช่วงเวลาที่กำหนดโดยชำระค่าธรรมเนียมคงที่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ คุณต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โดยไม่คำนึงว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีหรือไม่
 • เราจะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยการใช้บริการที่ให้บริการฟรี (จำกัดเฉพาะบริการที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนบัญชี)
 • ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์สามารถใช้บริการได้โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น
 • หากผู้ใช้จะใช้บริการในนามของหรือเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจดังกล่าวจะต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ก่อนที่จะใช้บริการ
 • ผู้ใช้จะใช้บริการภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง

ข้อจำกัดในการใช้บริการ

 • เราอาจเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ เช่น การจำกัดการใช้งานเฉพาะผู้ที่มีบัญชีที่ลงทะเบียนแล้ว (รวมถึงบัญชี LINE หรือ Yahoo! JAPAN ID) หรือผู้ที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือมากกว่า หรือผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการผ่านขั้นตอนต่างๆ ที่เราระบุไว้ เช่น การระบุตัวตน
 • เราไม่อนุญาตให้ใช้โดยสมาชิกของกองกำลังต่อต้านสังคม (รวมถึงผู้ที่เคยเป็นอดีต) หรือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือโดยบุคคลที่ใช้บริการในทางที่ผิด หรือผ่านการใช้งานของพวกเขาที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อบุคคลที่สาม

ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชี

 • เมื่อลงทะเบียนบัญชี คุณมีหน้าที่ต้อง (1) ลงทะเบียนข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง และ (2) ทำการแก้ไขที่เหมาะสมด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลที่ลงทะเบียนนั้นทันสมัยอยู่เสมอ
 • ผู้ใช้ใดๆ ที่ลงทะเบียนบัญชีไว้สามารถลบบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวได้ตลอดเวลา
 • สิทธิ์ใดๆ และทั้งหมดของผู้ใช้ในการใช้บริการที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนบัญชีจะสิ้นสุดลงเมื่อบัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวถูกลบด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรดทราบว่าบัญชีไม่สามารถเรียกคืนได้แม้ว่าผู้ใช้จะลบบัญชีของตนโดยไม่ตั้งใจก็ตาม
 • บัญชีมีไว้เพื่อการใช้งานโดยเฉพาะและเป็นของผู้ใช้บัญชีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้เช่า หรือจำหน่ายสิทธิ์ของตนในการใช้บริการซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนบัญชีให้กับบุคคลที่สาม และไม่อาจสืบทอดหรือสืบทอดโดยบุคคลที่สาม

การให้บริการสมัครสมาชิก

 • ผู้ใช้อาจได้รับบริการสมัครสมาชิกตามเงื่อนไขที่เรากำหนด นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามค่าธรรมเนียมสำหรับบริการสมัครสมาชิก วิธีการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขการใช้งานส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่โพสต์บนบริการหรือบนเว็บไซต์ของเรา
 • ผู้ใช้อาจดำเนินการตามขั้นตอนในการยกเลิกบริการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานส่วนบุคคล โดยมีเงื่อนไขว่าแม้ว่าผู้ใช้จะดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกก่อนระยะเวลาการใช้งานที่กำหนดไว้ ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้งานดังกล่าว และผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการซื้อบริการสมัครสมาชิกได้ ในกรณีเช่นนี้ จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระไปแล้ว และจะไม่มีการคืนเงินตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่ใช้บังคับหากกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้เป็นอย่างอื่น
 • หากผู้ใช้ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกให้เสร็จสิ้นภายในวันที่และเวลาที่กำหนด ระยะเวลาการใช้บริการสมัครสมาชิกอาจต่ออายุโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่เรากำหนด แม้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการสมัครสมาชิกดังกล่าวแล้วก็ตาม